Proč je potřeba DUE DILIGENCE

Posted in Ostatní

Due diligence chápeme jako proces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu. Význam due diligence v posledních letech narůstá zejména s dynamickým rozvojem vlastnických kapitálových transakcí, resp. tzv. podnikových kombinací.

commercial-due-diligence-min

Due diligence

Zaměření due diligence se liší v závislosti na individuálních požadavcích a záměrech objednatele. Velká péče se proto věnuje již procesu konkretizace objednávky a tvorbě plánu či harmonogramu prací, kdy se snaží s klienty nalézt optimální rozsah a strukturu informací nezbytných k realizaci k jeho záměrů a zabránit nákladnému získávání neefektivních či obtížně využitelných poznatků.

V praxi jsou tak prováděny detailní rozbory majetku a závazků, výsledků hospodaření, účetní a daňové analýzy, identifikace veškerých potenciálních rizik, právní analýzy, rozbory informačních systémů apod., nejčastěji však v podobě kombinace více ze jmenovaných možností.

Práce typu due diligence mohou být prováděny za součinnosti zaměstnanců prověřovaného subjektu (a tedy za stavu, kdy jsou tito zaměstnanci seznámeni s harmonogramem a zaměřením prací), nebo případně též i v režimu určitého stupně utajení.

V rámci prací tohoto typu je možno zajistit též kontrolu správnosti a úplnosti informací připravených pro potenciální investory v tzv. data roomech.

Standardním výstupem z due diligence pro klienty je detailní zpráva, obsahující rekapitulaci veškerých získaných informací a poznatků se zdůrazněním skutečností, majících pro objednatele, jeho cíle a záměry rozhodující význam. V závislosti na formulaci zadání pak součástí této zprávy může být i specifikace našich doporučení, přehled navrhovaných opatření atp. Důraz klademe vždy na objektivní interpretaci získaných poznatků v jejich vzájemné souvislosti.

Společnost SAMAK disponuje jak kvalifikovanými odborníky s dostatečnými zkušenosti, tak i praxí prověřenými pracovními postupy, které efektivně umožní získat a analyzovat požadovanou strukturu a množství informací.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit